കേരള സംസ്ഥാന സഹകരണ സംഘം രജിസ്ട്രാർ പി ബി നൂഹ് IAS ആസ്കോ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് സെന്റർ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ…